ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  در این تحقیق با به کاربرگیری " کروماتوگرافی سایز حذفی با کارایی بالا" میزان تری گلیسریدهای پلیمریزه در 9 نمونه روغن زیتون مختلف داخلی و دو نمونه روغن زیتون وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تری گلیسیرید پلیمریزه در  همه‌ی نمونه های روغن زیتون، وجود داشت. به عبارت دیگر، در اکثر روغن‌های زیتون خریداری شده، علی رغم درج جملاتی مانند "100% خالص " و یا " روغن زیتون بکر " با مقداری روغن زیتون تصفیه شده مخلوط شده بود. به طوری که نمونه‌ی M3 با 1%، M4 با 78/0% و M5 با 36/0% تری گلیسیرید پلیمریزه شده به ترتیب بیش‌ترین میزان این ترکیبات را در این نمونه ها داشتند و نمونه‌ی M6 نیز با 04/0%، M2 با 09/0% درصد کم‌ترین مقدار تری گلیسیرید پلیمریزه را داشتند. 

کلیدواژه‌ها