بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کربوکسی متیل نشاسته، یک نشاسته‌ی اتری محلول در آب سرد است. در این پژوهش شرایط بهینه واکنش برای کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گرانولی گندم تعیین شدند. این واکنش با منوکلرواستات سدیم (SMCA) به عنوان عامل کربوکسی متیلاسیون در حضور قلیا (NaOH) والکل انجام گرفت. در این تحقیق از دو نوع الکل اتانل و ایزوپروپانل استفاده شد و اثر محیط واکنشی، دمای واکنش و نسبت ( )  بر روی گرانروی، راندمان و درجه حرارت ژلاتنیزاسیون نشاسته‌ی حاصل، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که حلال ایزوپروپیل الکل نسبت به اتیل الکل عملکرد بهتری دارد. همچنین نمونه‌هایی که در شرایط دمایی cْ40 و cْ50 و با نسبت ( )  به دست آمده بودند بالاترین ویسکوزیته و راندمان را داشتند و در درجه حرارت‌های پایین‌تری شروع به تشکیل ژل می‌کردند. با توجه به این که در بررسی اثرات متقابل حلال، دمای واکنش و نسبت ( )  در دمای ‌cْ40 و cْ50 و نسبت ( )  تفاوت معناداری بر روی راندمان و درجه حرارت ژلاتیناسیون نشاسته‌های حاصل مشاهده نشد و نیز با توجه به مصرف کم‌تر انرژی در دمای واکنش cْ40 در مقایسه با cْ50؛ لذا دمای واکنش cْ40 به عنوان دمای بهینه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها