بررسی خواص فیزیکی دانه‌ی سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش برخی از ویژگی‌های فیزیکومکانیکی شامل خواص هندسی (طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، قطرمیانگین حسابی، سطح و ضریب کرویت) خواص ثقلی (چگالی توده و چگالی واقعی) و خواص اصطکاکی (زاویه‌ی پایداری تخلیه، زاویه‌ی پایداری پر کردن و ضریب اصطکاک ایستایی) سه رقم دانه ی سویا (گرگان 3، ویلیامز و سحر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تأثیر رقم بر خصوصیات هندسی، ثقلی (به استثنای چگالی واقعی) و اصطکاکی معنی‌دار بوده است. بیش ترین و کم‌ترین ضریب کرویت به رقم سحر به میزان 8/88 درصد و رقم گرگان 3 به میزان 00/86 درصد تعلق داشت. دامنه‌ی چگالی توده‌ی ارقام مورد بررسی بین 372/732- 000/720 کیلو گرم بر متر مکعب و دامنه‌ی چگالی واقعی بین 03/1278 – 000/1182 کیلوگرم بر متر مکعب قرار داشت. نتایج حاصل حاکی از آن بود که تأثیر رقم روی چگالی توده، معنی‌دار بوده و در مورد چگالی واقعی از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری وجود نداشت. ضریب اصطکاک ایستایی برای چوب بین 49/0-41/0 به دست آمد که بیش‌ترین و کم‌ترین مقدار به ترتیب مربوط به رقم های سحر و ویلیامز بود. 

کلیدواژه‌ها