کاربرد بیورئولوژی در طراحی فرآیندهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیورئولوژی ، کاربرد رئولوژی در بیوتکنولوژی برای طراحی زیست فرایند ها، کنترل فرایند و اندازه گیری خواص رئولوژیکی فراورده های زیستی است . محیط‌های کشت زیست‌شناختی، گستره ی نسبتاً وسیعی از سیالات غیر نیوتنی را در برمی‌گیرند. بنابراین، تحلیل رفتار رئولوژیکی و به دست آوردن مدل ریاضی آن ها جهت طراحی صحیح فرایندهای بیوتکنولوژی بویژه بیوراکتورها که قلب سیستم‌های زیست‌شناختی محسوب می‌شوند ، الزامی است. در این راستا ، باید کارهای زیادی در زمینه ی اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی محیط های فوق‌الذکر انجام گیرد و معادلات پدیده‌های انتقال به‌خصوص ضرایب انتقال جرم و گرما برمبنای رفتار غیر نیوتنی این محیط‌ها  ، ارائه و محاسبه گردند. 

کلیدواژه‌ها