تشخیص تقلب در روغن زیتون به روش گازکروماتوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق ، کفایت تعیین ترکیب اسید چرب در تشخیص تقلب روغن زیتون تصفیه شده با روغن های نباتی کانولا ، آفتابگردان ، سویا و روغن تفاله ی زیتون مورد بررسی و نتایج آن با 3 تکرار مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج به دست آمده با حدود مجاز استاندارد اسید چرب روغن زیتون مقایسه شد  و نشان داد که تغییر در اسیدهای چرب      بیش تر از حد استاندارد منجر به شناخت اختلاط 2% کانولا ( بر اساس اسید گادولئیک به  میزان 44/0 که بیش تر از حد استاندارد 4/0 می باشد) و اختلاط 4% کانولا ( بر اساس میزان اسید لینولنیک 02/1 که بیش تر از مقدار مجاز 1%          می باشد ، 10% سویا ( بر اساس میزان اسید لینولنیک 06/1 که بیش تر از حد استاندارد 1 می باشد) و 4% آفتابگردان ( بر اساس میزان اسید بهنیک 22/0 % که از حد مجاز 2/0 بیشتر می باشد) در روغن زیتون تصفیه شده می شود و هیچ گونه تغییری در حدود اسیدهای چرب در مورد اختلاط با روغن تفاله ی زیتون به وجود نمی آید.

کلیدواژه‌ها