تعیین استاندارد آزمون بوستویک جهت برآورد قوام رب‌گوجه‌فرنگی اسپتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی و تعیین استاندارد کار با قوام‌سنج بوستویک توسط رب گوجه فرنگی تولید شده از فرایند کلد بریک پرداخته شده است. با توجه به این که قوام و ویسکوزیته می‌تواند به عنوان یکی از مهم ترین خصوصیات کیفی مواد غذایی در استانداردهای رب گوجه فرنگی لحاظ شود در هیچ کدام از استانداردهای ایران نامی ازویسکوزیته و قوام به میان نیامده است و استاندارد مشخصی نیز برای کار با قوام‌سنج بوستویک برای تعیین قوام رب گوجه فرنگی تعیین نشده است.در این پژوهش به بررسی و تعیین استاندارد کار با قوام‌سنج بوستویک توسط رب گوجه فرنگی تولید شده از فرایند کلد بریک در سه بریکس 16،12و20وسه دمای 25،35و 45 پرداخته شده است . مطابق نتایج این پژوهش، بریکس12و16 و زمان 30 ثانیه و دمای اتاق به عنوان مقادیر بهینه جهت کار با دستگاه قوام‌سنج بوستویک ، توصیه می‌شود که با استاندارد جهانی این دستگاه کاملاً همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها