تعیین همبستگی میان قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در ارزیابی ویسکوزیته ی رب‌گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 از آن جا که ویسکوزیته عامل مهمی در تعیین کیفیت رب گوجه فرنگی می‌باشد ، برای بسیاری از مصرف کنندگان ،  میزان ویسکوزیته عامل مهمی در خرید آن می‌باشد. به طوری که بعضی از خریداران عمده ی خارجی ، رب را با ویسکوزیته ی مشخص خریداری می‌کنند. همچنین ویسکوزیته ی ظاهری در پذیرش محصولات غذایی یک ویژگی مهم برای مصرف کننده محسوب می‌شود. با توجه به این که استاندارد مناسبی از قوام و ویسکوزیته ی رب گوجه فرنگی در دسترس نیست و کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی قوام رب را بر اساس آزمون بوستویک تعریف می‌کنند ، در این پژوهش به تعیین همبستگی بین قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در سه بریکس 16،12و20 و سه دمای 35،25و ˙c 45 در چهار فاصله ی زمانی 5 ، 30،15 و60 ثانیه بوستویک پرداخته شده است . در نهایت همبستگی میان دو دستگاه ویسکومتر دورانی و قوام‌سنج بوستویک به دست آمد که با کمک معادلات حاصل می‌توان ویسکوزیته ی دقیق رب گوجه فرنگی را تعیین کرد. در نهایت نتایج نشان داد که بیش ترین همبستگی بین دو دستگاه در زمان 30 ثانیه می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها