بررسی پروفایل انتقال جرم در فرآیند خشک کردن اسمزی میوه‌ی بِه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش ، خشک کردن اسمزی میوه­ی بِه در محلول اسمزی ساکارز با غلظت­های 50 ، 60 و 70% وزنی ـ وزنی و دماهای 25 و 75 درجه­ی سانتیگراد و در نسبت­های وزنی 1:5 و 1:10 (میوه بِه به محلول اسمزی) مورد بررسی قرار گرفت . مقادیر دفع آب ، جذب قند و محتوای رطوبتی برای هر غلظت ، دما و نسبت وزنی در طی مدت زمان 8 ساعت ، محاسبه شد. با استفاده از مدل پیشنهادی  آزوارا ، مقادیر دفع آب و جذب قند تعادلی و ضرایب ثابت تعیین گردید. آنالیز آماری ویژگی­های اندازه­گیری شده­ی نمونه­های بِه با استفاده از طرح بلوک و در قالب فاکتوریل انجام شد.
 

کلیدواژه‌ها