اثر بازدارندگی پوشش خوراکی مغز پسته با پایه‌ی کنسانتره‌ی پروتئینی آب پنیر و عصاره‌ی آویشن شیرازی بر تولید سم آفلاتوکسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش از پلیمر طبیعی بر پایه‌ی کنسانتره‌ی پروتئین آب پنیر همراه با عصاره‌ی آویشن شیرازی برای پوشش دهی خوراکی مغز پسته‌ی رقم اکبری دامغان استفاده گردید. جهت به کار‌گیری ماده‌ی ضد میکروبی، ابتدا غلظت کمینه‌ی ممانعت کنندگی و غلظت کمینه‌ی کشندگی این ماده، علیه قارچ آسپرژیلوس فلاووس تعیین گردید. سپس، عصاره‌ی الکلی آویشن شیرازی در مقادیر 100، 500، 1000، 1500، 2000، 2500، 3000،  3500، 4000، 5000 و 5500 پی پی ام در ترکیب پوشش به کار رفت. گروه شاهد شامل مغز پسته‌ی بدون پوشش و بدون عصاره و مغز پسته‌ی پوشش یافته و بدون عصاره بود. گروه‌های تیمار و شاهد جهت بررسی اثرات ضد قارچی در مدل واقعی، در پلیت‌های استریل قرار داده شد و کشت هفت روزه‌ی قارچ آسپرژیلوس فلاووس به مرکز هندسی پلیت‌ها تلقیح گردید. سپس، به شکل روزانه، رشد دیسک تلقیحی اندازه‌گیری شد. در بررسی تاثیر مقادیر مختلف عصاره در ترکیب پوشش مغز پسته، میزان بازدارندگی عصاره‌ی آویشن شیرازی بر روی تولید سموم آفلاتوکسین B1، B2، G1 و G2 که توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) اندازه‌گیری شد، نشان داد که مقادیر بالاتر از 5000 پی پی ام عصاره‌ی آویشن شیرازی در پوشش خوراکی کنسانتره‌ی پروتئینی آب پنیر، باعث جلوگیری از تولید آفلاتوکسین در مغز پسته می‌گردد.

کلیدواژه‌ها