بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی میوه‌ی زرشک دانه‌دار کوهی بر کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپرتانسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه با وجود این که آگاهی مردم در مورد کنترل فشار خون افزایش یافته است، فشار خون بالا هنوز به عنوان یک عامل عمده‌ی بیماری‌زایی و مرگ و میر در جامعه مطرح است. برای درمان و کنترل فشار خون می‌توان از روش‌های دارویی و غیر دارویی کمک گرفت. مروری بر مطالعات پیشین، نشان داد که بربریس ولگاریس از جمله گیاهانی است که از تمام قسمت‌های آن در طب استفاده می‌شود و میوه‌ی این گیاه، دارای خاصیت ضد فشار خون است. پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی تجربی است که به منظور «بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی میوه‌ی بربریس ولگاریس بر روی کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپرتانسیون» انجام گردید. در این پژوهش، تعداد 60 نفر از بیماران مبتلا به فشار خون متوسط که دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بودند به وسیله‌ی نمونه‌گیری آسان تداومی انتخاب و  به  طور تصادفی در یکی از گروه‌های سه گانه قرار گرفتند. به منظور دست‌یابی به نتایج پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده، نشان داد که عصاره‌ی آبی میوه‌ی بربریس ولگاریس به طور معنی‌داری در کاهش فشار خون واحدهای مورد پژوهش موثر است (001/0 P<  ).

کلیدواژه‌ها