بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه‌های کنجد خام و پوست‌گیری شده‌ی مصرفی در سطح استان خراسان با استفاده از دستگاه جذب اتمی با لامپ پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کنجد به عنوان یک دانه‌ی خوراکی در سبد غذایی مردم جهان و همچنین در تهیه‌ی انواع غذاها، کیک، کلوچه و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به تاثیر سمی برخی عناصر فلزی بر سلامت مصرف کننده، در این تحقیق، میزان سرب، کادمیم و آرسنیک در 139 نمونه‌ی کنجد (کنجد خام و کنجد پوست‌گیری شده) خریداری شده از فروشگاه­های استان خراسان با استفاده از دستگاه جذب اتمی با روش هضم اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. محلول حاصل از هضم اسیدی نمونه­ها، توسط دستگاه جذب اتمی با دو سیستم شعله و هیدرید، مورد آنالیز قرار گرفت. منحنی­های کالیبراسیون به صورت خطی و با ضریب همبستگی خوب (990/0-997/0)، درصد بازیافت عالی (8/96%-107%) و حد آشکارسازی بین 8/0-61/36  میکروگرم در کیلوگرم به دست آمد. نتایج حاصل بیانگر وجود آرسنیک در تمامی نمونه­ها با مقادیر 75 و 25 و سرب در 77/25% و 76/4% نمونه­ها با مقادیر 234 و 100 میکروگرم در کیلوگرم آلودگی به ترتیب در کنجد خام و پوست‌گیری شده بود. میزان کادمیم نیز در کنجد خام و پوست‌گیری شده، غیر قابل تشخیص ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها