ضریب پخش موثر و انرژی فعال‌سازی ریحان در خشک کردن لایه‌ی نازک با هوای داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، محاسبه‌ی ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی برگ‌های ریحان در خشک کردن نازک می‌باشد. آزمایش‌های خشک کردن لایه‌ی نازک تحت پنج سطح دمای خشک کن 40، 50، 60، 70 و 80 درجه‌ی سلسیوس، سه سطح سرعت هوای ورودی 5/1، 2 و 5/2 و سه سطح رطوبت هوای ورودی 20، 40 و 60 درصد انجام شد. برای توضیح انتقال رطوبت از لایه‌های نازک ریحان، مدل فیک پخش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، نشان داد مقدار ضریب پخش موثر در نمونه‌های خشک شده در دماهای بین 40 تا 80 درجه‌ی سلسیوس، از 11-10×05009/1 تا m2/s 10-10×24941/2 تغییر می‌کند. با استفاده از رابطه‌ی آرنیوس انرژی لازم برای فعال سازی، از 04/44 تا kJ/mol 60 و ثابت ضریب پخش از 4-10×29618391/1 تا m2/s 1-10×31327786/1 به دست آمد که نشان‌هنده‌ی اثر دمای خشک کن، سرعت هوا و رطوبت نسبی هوای ورودی روی پدیده پخش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها