مقایسه‌ی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سه نوع چای عمده‌ی وارداتی موجود در سطح شهر مشهد در طی سال 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سه نوع چای سیاه عمده ی وارداتی موجود در سطح شهر مشهد در طول یک سال  و مقایسه با استانداردهای ملی موجود انجام گردید. نمونه برداری از چای‌های خشک وارداتی شامل چای ارتدکس سیلان، ارتدکس کلکته و CTC (کله مورچه) از تعداد 5 کارخانه ی مختلف بسته‌بندی کننده ی چای به طور ثابت ،به صورت ماهانه و بطور تصادفی صورت گرفت. سپس نمونه‌ها از طریق انجام آزمون‌های فیزیکو شیمیایی شامل رطوبت، خاکستر کل، خاکستر محلول در آب، قلیائیت خاکستر، عصاره ی آبی، فیبر خام و کافئین مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز داده‌ها در طول سال نشان داد که در هر سه نوع چای، از بین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میزان خاکستر محلول در آب که نشان دهنده ی میزان خاک و آلودگی چای می‌باشد و میزان عصاره آبی که نشان دهنده‌ی کیفیت حسی و تغذیه‌ای چای می‌باشد دچار نوسانات بیش‌تری بوده و میزان سایر ویژگی‌ها تغییر چندانی نکرده است. به طور کلی میزان تمامی ویژگی‌ها به استثنای میزان رطوبت در محدوده‌ی مجاز استاندارد چای قرار داشت.  هم‌چنین نتایج نشان داد که میزان هر یک از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مورد بررسی در این سه نوع چای با یکدیگر متفاوت است که به دلیل تفاوت منشاء و فرایند تولید آن‌ها می‌باشد. به طور میانگین، چای CTC در بین سه نوع چای از ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی مطلوب‌تری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها