بررسی نقش بیولوژیک عصاره‌ی زعفران در تحریک فعالیت ضد میکروبی انتروکوکوس هایرائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش بیولوژیک عصاره‌ی زعفران در تحریک فعالیت ضد میکروبی انتروکوکوس هایرائی می‌باشد. پس از کشت انتروکوکوس  هایرائی در محیط کشت Broth BHI، سانتریفیوژ و جداسازی توده‌ی میکروبی، ترکیبات ضد میکروبی توسط دیالیز خالص سازی شدند و وزن مولکولی ترکیبات استخراج شده، توسط الکتروفورز SDS-PAGE  تخمین زده شد . عصاره‌ی زعفران با سوسپانسیون میکروبی ترکیب شد و غلظت پروتئین، واحد فعالیت و فعالیت کل نمونه ها تعیین گردید. اثر ضد میکروبی این نمونه‌ها با استفاده از روش چاهک ارزیابی شد و در ادامه حداقل غلظت باکتریواستاتیکی ترکیبات ضد میکروبی تعیین گردید. با بررسی تاثیر ضد میکروبی و ارزیابی کم‌ترین غلظت باکتریواستاتیکی انتروسین بر روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس، باسیلوس سرئوس، لیستریا مونوسیتوجنز و  کلبسیلا پنومونیه، مشخص شد که بیش ترین تاثیر ضد میکروبی و کم‌ترین غلظت باکتریواستاتیکی انتروسین، بر روی لیستریا مونوسیتوجنز بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، عصاره‌ی زعفران می‌تواند بر روی تولید انتروسین و اثر ضد میکروبی انتروکوکوس هایرائی، تاثیر سینرژیستی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها