تعیین میزان فلزات سنگین سمی در کنسرو ماهی تون شهرهای اصفهان، شوشتر و چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق در سال 1388 با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسرو تون ماهیان، انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی از سه کارخانه‌ی تولیدی در شهرهای شوشتر، چابهار و اصفهان تهیه شدند. هضم شیمیایی نمونه‌ها به روش مرطوب و سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS17 و مقایسه‌ی میانگین توسط آزمون t انجام شد و وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد (P=0.05) تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل، بالاترین میزان جیوه، کادمیوم، نیکل و قلع به ترتیب 55/7±73/48، 08/11±23/336، 21/31±66/171 و 73/11±20/82 میکروگرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان جیوه، کادمیوم، نیکل و قلع به ترتیب 33/1±53/37، 45/5±43/141، 52/4±99/54 و 85/1±60/28 میکروگرم بر کیلوگرم بود. بالاترین میزان آهن و روی 04/0±63/7 و 82/0±36/5 میلی گرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان آهن و روی 45/0±29/4 و 42/0±84/2 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین گردید. نتایج به دست آمده، نشان داد مقادیر کادمیوم، نیکل، قلع، روی و جیوه پایین‌تر از آستانه‌ی استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها