بررسی میزان آفلاتوکسین توتال در برنج مصرفی مشهد در دو فصل تابستان و زمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آفلاتوکسین‌ها دسته ای از متابولیت‌های ثانویه قارچ‌ها می‌باشند که سرطان‌زا و جهش‌زا بوده و اغلب توسط کپک‌های آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می‌گردند. مصرف مواد غذایی آلوده به آفلاتوکسین در ارتباط با بسیاری از مسمومیت‌های انسانی و آفلاتوکسیکوزیس می‌باشد که در بعضی موارد منجر به مرگ می‌شود. برنج نیز به عنوان یکی از اقلام غذایی پرمصرف می‌تواند در معرض آلودگی به آفلاتوکسین‌ها قرار بگیرد. در این تحقیق، 60 نمونه‌ی برنج از فروشگاه‌های عرضه‌ی مواد غذایی در 5 منطقه از شهر مشهد جمع‌آوری و میزان آلودگی آفلاتوکسین آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و استفاده از آشکارساز فلورسانس اندازه‌گیری شد. نتایج، نشان داد تمام نمونه‌ها آلوده به آفلاتوکسین بوده و میانگین آفلاتوکسین B1 و B2 به ترتیب 55/2 و 34/0 میکروگرم بر کیلوگرم ومیزان میانگین آفلاتوکسین‌های G1 و G2 نزدیک به صفر و قابل اغماض می‌باشد. میزان آلودگی آفلاتوکسین B1 در 3/8 در صد از نمونه‌ها بیش‌تر از بیشینه‌ی رواداری آفلاتوکسین‌ها در مواد غذایی بر اساس استاندارد ملی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها