بررسی اثرات سینرژیستی فسفولیپیدها بر اسید گالیک در محیط تالو اولئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهت بررسی اثرات سینرژیستی فسفولیپیدها، سه فسفولیپید مورد آزمایش شامل فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانول آمین و اسید فسفاتیدیک در سه غلظت01/0، 04/0 و08/0 درصد (وزنی ـ حجمی) همراه با اسیدگالیک در غلظت 02/0 درصد در محیط تالو اولئین مورد استفاده قرار گرفتند و طول دوره‌ی القاء به روش رنسیمت در دمای 150 اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده، نشان داد در میان سه فسفولیپید مورد آزمایش، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل کولین، دارای خصوصیات آنتی‌اکسیدانی ضعیفی هستند اما اسید فسفاتیدیک فاقد خصوصیات آنتی اکسیدانی می‌باشد. فسفاتیدیل کولین و اسید فسفاتیدیک، فاقد اثرات سینرژیستی بوده و حتی به عنوان پروکسیدان یا آنتاگونیست عمل کرده، موجب کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدگالیک می‌شوند اما فسفاتیدیل اتانول آمین دارای اثرات سینرژیستی مناسبی به خصوص در غلظت‌های بیش از 08/0 درصد در محیط تالو اولئین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها