بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت نقره و دی اکسید تیتانیوم در بسته‌بندی مورد استفاده در نگه‌داری خرمای مضافتی بر تغییرات میکروبی آن طی دوره‌ی انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت تکنولوژی نانو در افزایش کارآیی بسته‌بندی در نگه‌داری مواد غذایی و با توجه به این که خرما از محصولات مهم و استراتژیک کشور به شمار می‌رود، تاثیر استفاده از تکنولوژی نانو در کارایی بسته‌بندی خرما مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات میکروبی خرما از نوع مضافتی در دو دمای ثابت 25 درجه‌ی سانتی‌گراد (محیط) و 4 درجه‌ی سانتی‌گراد (یخچال) یک بار در بسته‌بندی پلی اتیلنی بدون ذرات نانوکامپوزیت و یک بار در بسته‌بندی پلی اتیلنی همپوشانی شده با نانوکامپوزیت نقره و دی‌اکسید تیتانیوم به مدت 4 ماه نگه‌داری، بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بار میکروبی خرما شامل کپک و مخمر، باکتری های مزوفیل هوازی و کلیفرم در اثر استفاده از ذرات نانوکامپوزیت SiL و TiO2 در بسته‌بندی به صورت معنی‌داری کاهش می‌یابد به طوری که فعالیت نانوی ذرات سیلور منجر به از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها چه در دمای محیط و چه در دمای یخچال می‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، میوه‌ی خرمای مضافتی، هنگام استفاده از نانو کامپوزیت نقره و دی‌اکسید تیتانیوم در بسته‌بندی آن طی 4 ماه نگه‌داری می‌تواند هم در دمای یخچال و هم در دمای محیط، بدون هیچ تغییر نامطلوبی باقی بماند. 

کلیدواژه‌ها