استخراج فاز مایع چربی دنبه‌ی گوسفند به روش فراکسیون‌گیری با حلال و مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه‌ی تجارتی روغن مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، جهت فراکسیونه کردن چربی دنبه و جداسازی فراکسیون مایع(تالو اولئین) ،از روش فراکسیون گیری 3 مرحله ای با حلال استن در دماهای ◦c15،5و25 استفاده شد. متوسط مقدار چربی دنبه 02/3±66/64 درصد و متوسط مقدار تالو اولئین 67/4±65/ 73 درصد تعیین گردید. بررسی ترکیب اسیدهای چرب تالو اولئین نشان داد که اسید اولئیک با میانگین 68/46 درصد بیش ترین مقدار را به خود اختصاص می دهد و پس از آن اسید پالمتیک با میانگین 32/21 درصد و اسید استئاریک بامیانگین 53/7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار می گیرند. مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب تالو اولئین با چند نمونه‌ی تجارتی روغن های گیاهی مایع موجود در بازار مصرف ایران شامل کنجد، زیتون، سویا، ذرت، کلزا و آفتابگردان نشان دادکه هر چند فراکسیون گیری موجب افزایش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع از 78/49 درصد در چربی اولیه به 37/57 درصد در تالو اولئین و کاهش در اسیدهای چرب اشباع از 62/46 درصد در چربی اولیه به 62/38 درصد در تالو اولئین شده است با وجود این، تفاوت زیادی میان پروفیل اسیدهای چرب تالو اولئین و روغن‌های گیاهی مایع متداول وجود دارد. تالو اولئین دارای سطح بالایی از اسیدهای چرب اشباع و مقادیر کمی  اسیدهای چرب ضروری است که این امر از لحاظ تغذیه ای نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها