بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاثیر متغیرهای اصلی موثر بر فرایند تولید قند قابل تخمیر از پوست سبز گردو با استفاده از طراحی آزمایش‌های به روش هیدرولیز اسید غلیظ مطالعه شده است. بر اساس نتایج آزمایش‌های قبلی، دما 65، 80، 90 درجه‌ی سانتی‌گراد، زمان واکنش 2، 3 و 4 ساعت، غلظت اسید 20%، 40% و 60% و جزء جامد 5%، 10% و 15% برای بررسی انتخاب شده است. غلظت گلوگز، زایلوز، فورفورال و اسید استیک با استفاده از HPLC اندازه گیری شده است و با استفاده از یک مدل ریاضی دو مجذوری مدل شده است. مدل ریاضی براساس آزمایش‌های مستقل اثبات شده و بر اساس آن شرایط بهینه‌ی حصول بالاترین میزان گلوگز محاسبه شده است. در این شرایط (غلظت اسید سولفوریک 36%، دمای واکنش oC90، جزء جامد 15%و 175 دقیقه) میزان گلوگز، پنتوز، فورفورال و اسیداستیک به ترتیب 12.724 ، 2.92، 3.18و 6.44 محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها