بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌ی جلبک Chlorella vulgaris روی باکتری‌ Bacillus subtilis در محیط کشت آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جلبک‌ها منابع غنی از متابولیت‌های فعال طبیعی می‌باشند که می توانند در صنعت داروسازی استفاده شوند. در این بررسی، جلبک تک سلولی کلرلا ولگاریس جهت مطالعه انتخاب گردید. پس از تهیه و کشت استوک جلبک، عصاره‌ی الکلی و استونی آن تهیه و اثرات ضد باکتریایی این جلبک و حداقل غلظت بازدارندگی از رشد میکروب  با استفاده از روش رقت لوله­ای  و انتشار در دیسک، علیه باکتری باسیلوس سوبتیلیس مشخص گردید. نتایج به دست آمده، نشان داد که جلبک­ کلرلا دارای خواص مهارکنندگی  علیه باکتری  Bacillus subtilis می‌باشد. تاثیر ممانعت کنندگی عصاره‌های مختلف در آزمایش‌های میکروبی متفاوت بوده و بیش‌ترین خواص ضدمیکروبی در عصاره‌ی استونی دیده شد. عصاره‌ی استنی جلبک کلرلا ولگاریس توانست در غلظت mg/ml 3 رشد باکتری باسیلوس سوبتی لیس را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها