مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، نوعی کامپوزیت به منظور استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی با ویژگی زیست تخریب‌پذیری تولید شد. در این فرآورده‌ی مرکب، از ماده‌ی پلیمری پلی اتیلن سبک در نقش ماده‌ی زمینه، پودر لیگنوسلولزی کاه گندم به عنوان پرکننده و سازگارکننده‌های MAPE (مالئیک انیدرید پلی اتیلن) PEG(400) وPEG(600) (پلی اتیلن گلیکول 400 و600) استفاده گردید و با انجام آزمون‌های مختلف مکانیکی (کشش، خمش سه نقطه و ضربه) سعی شد بهترین ترکیب از نظر تاثیر عوامل سازگارکننده، تهیه گردد. نسبت ماده‌ی زمینه به فاز پرکننده در سطوح نسبی 70 به 30، 60 به 40، 50 به 50 و40 به 60 در محصول مرکب به کار گرفته شد و هر یک از مواد سازگار کننده برای هر یک از نسبت‌های فوق در سه سطح 0 و 7 و 10، درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، نشان داد که MAPE، بهترین سازگارکننده از نظر بهبود ویژگی مقاومت مکانیکی است. نوع سازگار کننده، تاثیری در بهبود ویژگی مقاومت ضربه نداشت و کلیه‌ی تیمارها در ویژگی مقاومت خمش نسبت به نمونه‌ی شاهد، بهبود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها