بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه، برخی از خواص فیزیکی شامل ویژگی‌های هندسی (طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی و هندسی، قطر معادل، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم و ضریب کرویت)، ویژگی‌های ثقلی (وزن هزاردانه، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل)، ویژگی‌های اصطکاکی (زاویه‌ی پایداری و ضریب اصطکاک ایستایی روی سطوح آلومینیم، استیل، آهن‌گالوانیزه، لاستیک،‌ سیمان و چوب) و ویژگی‌ آئرودینامیکی دو رقم نخود فرنگی (شمشیری و پفکی) تحت تاثیر رقم بررسی شد. اثر رقم روی کلیه‌ی ویژگی‌های فیزیکی (به استثنای دانسیته‌ی واقعی) معنی‌دار (01/0P<) شد. بیش ترین قطر میانگین هندسی به رقم پفکی (62/8 میلی‌متر) تعلق داشت. ضریب کرویت برای ارقام شمشیری و پفکی به ترتیب 34/83 و 47/84 بود. بیش‌ترین دانسیته‌ی توده، مربوط به رقم شمشیری (673 کیلوگرم بر مترمکعب) و بیشینه‌ی زاویه‌ی پایداری پرکردن مربوط به رقم پفکی (47/32 درجه) بود. بالاترین ضریب اصطکاک ایستایی در هر دو رقم مربوط به سطح چوب (شمشیری 579/0 و پفکی 611/0) و کم ترین ضریب اصطکاک ایستایی در رقم شمشیری مربوط به سطح آلومینیم (543/0) و برای رقم پفکی مربوط به سطوح آلومینیم(575/0) و استیل(575/0) بود. بیشینه‌ی سرعت حد مربوط به رقم پفکی (54/11 متر بر ثانیه) بود.

کلیدواژه‌ها