بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق در سال 1389 به منظور بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) در رودخانه‌ی کارون انجام شد. 18 نمونه ماهی در فصل زمستان تهیه شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. بالاترین میزان تجمع فلزات جیوه، کادمیوم و سرب 62/1±06/20، 11/3±60/124 و 40/7±86/232 میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک در کبد بود. میزان فلزات سنگین در کبد بالاتر از عضله بود. تجمع عناصر مورد مطالعه در اندام‌های عضله و کبد ماهی لوتک اختلاف معنی‌داری داشت (P<0.05). میزان جیوه، کادمیوم و سرب در عضله ماهی لوتک پایین‌تر از آستانه‌ی استاندارد سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی امریکا بود.

کلیدواژه‌ها