ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق ، میزان آفلاتوکسین، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژیکی 73 نمونه تخم خام هندوانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ، نشان داد از مجموع 73 نمونه، 30 نمونه حاوی آفلاتوکسین B1 با میانگین 43/12 نانوگرم بر گرم بود که از این تعداد 13 نمونه ، دارای آفلاتوکسین بیش تر از حد مجاز پذیرفته شده توسط استاندارد ملی ایران می­باشد. همچنین مشخص شد 8/42 و 60 درصد از نمونه­های مورد ارزیابی به ترتیب دارای مقدار اسیدیته و اندیس پروکسید بیش تر از 1 (درصد وزنی بر حسب اسید اولئیک) و 2 (میلی اکی­والان در کیلوگرم) بودند. در ارزیابی میکروبیولوژیکی، 100%  نمونه­های مورد ارزیابی از لحاظ شاخص کلی­فرم و 67% نمونه­ها از لحاظ شاخص کپک در محدوده­ای خارج از حد مجاز میکروبی اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان قرار گرفتند. شاخص اشریشیاکلی نیز در 89% نمونه­ها مثبت ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها