بررسی میزان شیوع فصلی کمپیلوباکتر ججونای و کمپیلوباکترکولای در شیرهای خام شهرستان آمل با استفاده از روش PCR.M

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه، تعداد 138 نمونه شیر از مراکز جمع آوری شیر شهرستان آمل در هر فصل سال (1389) و به روش تصادفی ساده، تهیه شدند. نمونه ها در شرایط سرما به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس، نمونه ها به مدت 48 ساعت در محیط کشت آبگوشت غنی کننده کمپیلوباکتر تحت شرایط میکروآئروفیلیک در دمای 42 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت زمان 48 ساعت گرمخانه گذاری شدند. محیط‌های‌ غنی شده به داخل یک محیط کشت انتخابی بر پایه‌ی blood agar انتقال یافتند و دوباره تحت شرایط ذکر شده گرمخانه گذاری شدند. سپس، DNA باکتری از یک میلی لیتر آبگوشت غنی کننده استخراج گردید. ردیابی و شناسایی گونه‌های‌ کمپیلوباکتر با روش PCR  Multiplexو با استفاده از ژن اختصاصی گونه ججونای و کولای صورت پذیرفت. DNA ladder 100 pb به عنوان یک Size Reference برای آزمایش PCR مورد استفاده قرار گرفت. محصول PCR برای گونه‌ی ججونای  pb160 و برای گونه‌ی کولای bp 894 با ژل­ الکترفورز شناسایی شد. از مجموع 138 نمونه در هر فصل در فصل بهار، ک. ججونای 6/6 درصد و ک.کولای 5/1 درصد، در فصل تابستان، ک. ججونای 6/11درصد و ک.کولای 7/3 درصد، در فصل پاییز، ک. ججونای 1/5 درصد و ک.کولای 2/2 درصد، در فصل زمستان ک. ججونای 9/2 درصد و ک.کولای 8/0 درصد تشخیص داده شدند.نتایج این مطالعه، نشان داد که در فصل تابستان، کمپیلوباکتر ججونای و کولای در بیش ترین میزان شیوع و در فصل زمستان در کم‌ترین میزان شیوع در شیرهای خام شهرستان آمل بودندp<0.05)).

کلیدواژه‌ها