بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره‌ی تازه‌ی سیر(Allium sativum) و پیاز (Allium cepa) در ساختار فیلم ژلاتینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، اثرات ضدباکتریایی فیلم ژلاتینی حاوی عصاره‌های تازه‌ی سیر و پیاز در مقابل اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، بررسی گردید. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره‌های تازه‌ی سیر و پیاز در برابر اشرشیاکلی به ترتیب 2 و 6 و در برابر استافیلوکوکوس اورئوس 4 میلی لیتر در ml10 تعیین گردید. ویژگی‌های ضدباکتریایی فیلم ژلاتینی حاوی هر یک از عصاره‌ها به میزان 2،4،6 و 8 میلی لیتر در 10 میلی لیتر ژلاتین مورد بررسی قرار گرفت. فیلم ژلاتینی، حاوی 8 میلی لیتر عصاره‌ی سیر، بیش ترین اثر ضدباکتریایی در برابر اشرشیاکلی را نشان داد(منطقه‌ی بازدارندگی5/25 میلی متر). عصاره‌ی پیاز در غلظت‌های 6 و 8 میلی لیتر تنها بر روی استافیلوکوکوس اورئوس اثر بازدارندگی نشان داد. در فیلم ژلاتینی، عصاره‌ی سیر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس  و عصاره‌ی پیاز بر روی اشرشیاکلی هیچ اثر بازدارندگی نداشتند.
 

کلیدواژه‌ها