مدل‌سازی ریاضی سینتیک خشک کردن لایه‌ی نازک فلفل دلمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، بعد از خشک کردن فلفل دلمه‌ای توسط خشک کن هوای داغ در دماهای 60،70 و80 درجه‌ی سانتیگراد پارامترهای سنیتیکی خشک کردن بررسی شد. نتایج، نشان داد دمای 80  درجه‌ی سانتی‌گراد است بالاترین سرعت خشک کردن و کم ترین زمان خشک کردن را دارا می باشد. همچنین، میزان چروکیدگی با افزایش دما ، افزایش یافت و در دمای 80 بالاترین چروکیدگی مشاهده گردید. میزان بازآبپوشی با افزایش دما کاهش یافت ودر دمای 60 به علت کاهش تخریب لوله های مویین بالاترین میزان باز آبپوشی مشاهده گردید. بر اساس نتایج با افزایش دما میزان انتشار رطوبت افزایش یافت و انرژی اکتیواسیون kj/mol 577/34 محاسبه گردید. مدلسازی بر اساس 11 مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل‌ها از طریق چهار معیار ضریب همبستگی(R2) ، ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE)  ،کاهش کای اسکوار(X2)  وخطای انحراف میانگی(MBE)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نتایج، نشان داد که مدل تقریبی انتشار در دمای خشک کردن 60 و 80  و مدل ورما و همکاران در دمای خشک کردن 70 مراحل خشک کردن فلفل دلمه‌ای را بهتر ارزیابی می کند. بنابراین، این دو مدل برای پیش بینی تغییرات رطوبت و کیفیت بالای محصول در فرایند خشک کردن فلفل دلمه‌ای به روش جابه جایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها