تعیین انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در شیر گاو، گوسفند، بز و شتر به روش الایزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انترو توکسین های استافیلوکوکوس ارئوس از مهم ترین عوامل مسمومیت­های غذایی در جهان محسوب می‌شوند و شیر و فرآورده­های آن غالباً در مسمومیت­های استافیلوکوکال نقش دارند. این مطالعه با هدف بررسی حضور انتروتوکسین­های کلاسیک استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام گاو، شتر، گوسفند و بز در استان فارس انجام شد.  به این منظور 84 نمونه شیر شامل شیر گاو (35= n)، شیر شتر (8=n)، شیر گوسفند (20= n) و شیر بز (21=n) از مخازن جمع­آوری شیر 35 مزرعه پرورش دام شیری در طول سه فصل پاییز، زمستان 1389 و بهار 1390 جمع­آوری و  به منظور تعیین حضور  انتروتوکسین­های استافیلوکوکوس ارئوس به روش الایزا مورد آزمون قرار گرفتند . از 84 نمونه‌ی مورد مطالعه 12 نمونه‌ی (2/14%) حداقل از نظر یک آنتروتوکسین  مثبت  گزارش شدند.  ازاین تعداد، 3 نمونه برای SEA (25درصد)، 2 نمونه برای SED (6/16 درصد)، 2 نمونه برای SEC (6/16 درصد)، 2 نمونه برای SEA+SED (3/8 درصد)، 1 نمونه برای SEA+SEC (3/8 درصد) و2 نمونه برای SED+SEC (6/16 درصد) مثبت بوده وهیچ یک از نمونه ها از نظر وجود SEB وSEE مثبت گزارش نشد. هیچ اختلاف آماری در میزان آلودگی نمونه­های شیر به آنتروتوکسین­های استافیلوکوکوس ارئوس در فصول مختلف سال در  نمونه های مورد بررسی مشاهده نشد.مطالعات بیشتری در خصوص حضور انتروتوکسین های  استافیلوکوکوس ارئوس در مواد غذایی مختلف و نقش آن ها در ایجاد مسمومیت های غذایی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها