بررسی ویژگی‌های فیزیکی دانه و مغز بادام درختی پوست سنگی و پوست کاغذی ایرانی به عنوان تابعی از رطوبت (ضریب اصطکاک و ریپوز پری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی دانه ها و مغز بادام درختی (پوست سنگی و پوست کاغذی) به عنوان تابعی از رطوبت در محدوده‌ی رطوبتی 89/4% الی 17/26% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل، نشان می‌دهد که ضریب اصطکاک برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست کاغذی از همه بیش تر و این مقدار برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی از همه کم تر بوده است(05/0 p<). ضریب اصطکاک هم برای دانه و هم برای مغزها برروی هر چهار نوع سطح آزمایشی با افزایش رطوبت افزایش یافته است. بالاترین مقدار ضریب اصطکاک در مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل  682733/0 بر روی تخته سه لا به دست آمده که بالاترین مقدار در برای کلیه‌ی گونه های بادام مورد مطالعه، هم برای مغز و هم برای دانه کامل بوده است. کم ترین مقدار ضریب اصطکاک برای دانه‌ی کامل، برای دانه‌ی کامل بادام درختی پوست سنگی بر روی ورق آهن گالوانیزه و معادل  286/0  و برای مغز بر روی شیشه برای مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل  3244/0  به دست آمده است. زاویه‌ی ریپوزپری در مغز بادام درختی پوست سنگی بیش تر از همه و معادل  58092477/60 درجه بوده است(05/0p<).

کلیدواژه‌ها