آنالیز شیمیایی محتوای گوگردی و عناصر سنگین موجود در چند نشان تجاری از نوشابه‌های گازدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گاز دی اکسید کربن مورد استفاده در صنعت نوشابه سازی به طور عمده از سوزاندن گاز طبیعی حاصل می‌شود و سپس به CO2 با خلوص9/99 درصد تبدیل می گردد. ترکیبات گوگردی به نام مرکاپتان در گاز طبیعی موجود است که در صورتی که این ترکیبات به طور کامل جداسازی نگردد به همراه CO2 وارد نوشابه شده، اسیدهای گوگردی مضر حاصل می‌نمایند. لذا تشخیص و تعیین مقدار این گونه ها از مسائل قابل توجه می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر، کنترل پارامترهایی نظیر سختی کل، اسیدیته، میزان کل مواد جامد محلول (TDS) و فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، مس و روی نیز در کنترل کیفی نوشابه حائز اهمیت می‌باشد که در این بررسی، مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز محتوای گوگردی سه نشان تجاری نوشابه‌ی گازدار با استفاده از دستگاه GC، احتمال وجود ترکیبات گوگردی نظیر هیدروژن سولفید، متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان را نشان می‌دهد که در سطح کم تر از ppm 2 در نوشابه های آنالیز شده قرار دارند. همچنین، آنالیز سرب، کادمیوم، مس و روی در پنج نشان تجاری نوشابه گازدار با استفاده از دستگاه جذب اتمی، حضور این عناصر را به ترتیب در سطوح کم‌تر از 45/0، 028/0، 077/0 و 018/0 ppm با دقت 1% را نشان می‌دهد. در نهایت، آنالیز سختی و TDS پنج نشان تجاری نوشابه‌ی گازدار به ترتیب مقادیری در محدوده‌ی65 تا 100 ppm و 200 تا 290 ppm و اسیدیته‌ی متوسط در حدود 9/2 را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها