بررسی سینتیک افت رطوبت و مدلسازی ریاضی سیب زمینی با استفاده از آنالیز رگرسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی جابه جایی هوای داغ، خشک کردن ورقه ای نازک برش‌های سیب زمینی، مدل سازی گردید. هدف از این پژوهش، بررسی سینتیک خشک کردن و ارائه‌ی مدل ریاضی مطلوب سیب زمینی با استفاده از آنالیز معادله‌ی رگرسیون بود. آزمایش‌ها در دو سطح دمایی 65 و70 درجه‌ی سانتیگراد در سه تکرار، انجام گردید. سه مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده‌های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل‌ها از طریق چهار معیــار ضریب همبستگی[1]، ریشه‌ی میانگین مربعات خطا [2]،کاهش کای اسکور[3] و خطای انحراف میانگین[4] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، نشان داد که مدل پیچ نسبت به سایر مدل‌ها، مراحل خشک شدن برش سیب زمینی را بهتر ارزیابی می‌کند.1-Determination of  Correlation Coefficient (R2)


2-Root Mean Square Error (RMSE)


3-Chi-square (χ2)


4-Mean Bias Error (MBE)

کلیدواژه‌ها