بررسی تاثیر جنس بسته‌بندی و شرایط خلاء بر خواص کیفی پسته‌‌ی خام خشک شده در طی انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه، تاثیر جنس‌های مختلف بسته‌بندی (سلوفان، نایلون و قوطی فلزی) و نیز استفاده از بسته‌بندی تحت شرایط خلاء بر روی شاخص‌های کیفی پسته، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های 250گرمی پسته در بسته‌بندی‌های مختلف شامل سلوفان، نایلون(یک پوشش ترکیبی پنج لایه)  و قوطی فلزی تحت هوای معمولی و در نایلون و قوطی فلزی تحت شرایط خلاء بسته‌بندی شدند و به مدت 6 ماه در دو دمای محیط(حدود 25 درجه‌ی سانتی‌گراد) و  C˚40 نگه داری شدند. در طول مدت انبارداری 6ماهه هر ماه یک نمونه از هر یک از انواع بسته‌بندی‌ها انتخاب می‌شد و از نظر میزان رطوبت، عدد پراکسید و عدد اسیدی مورد آزمایش قرار می‌گرفت. درمجموع در بین پنج نوع بسته‌بندی مختلف مورد استفاده در این بررسی، نایلون بویژه نایلون تحت خلاء به عنوان بهترین نوع بسته‌بندی برای پسته شناسایی شد. آنالیز اسیدهای چرب تشکیل‌دهنده‌ی پسته در پایان انبارداری در دمای محیط نشان داد که میزان افت اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک در نمونه‌ی بسته‌بندی شده در سلوفان(به عنوان نامناسب‌ترین نوع بسته‌بندی) بیش‌تر از نایلون تحت خلاء(به عنوان مناسب‌ترین نوع بسته‌بندی) بوده است.

کلیدواژه‌ها