بررسی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه‌ی به (Cydoniaoblonga) با روش جابه‌جایی هوای داغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعه‌ی انجام شده بر روی برش‌های میوه‌ی به با قطرهای 3، 5 و 7 میلی متر به منظور بررسی سینتیک خشک کردن آن در دماهای 60 و 70 و 80 درجه‌ی سانتیگراد، از خشک کن جابه جایی هوای داغ استفاده شد. تمامی آزمایش‌ها با سه تکرار انجام گرفت. برای بررسی سینتیک خشک کردن برش‌های میوه‌ی به، از پارامتر ضریب نفوذ موثر بهره گرفته شد. مقدار ضریب نفوذ موثر با افزایش دما و ضخامت بین8-10×77/2 تا m2/s 8- 10×12/8در تغییر بود. نتایج، نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ضریب نفوذ در ضخامت‌های مختلف مشاهده شد. هم چنین برای مدل سازی ریاضی سینتیک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده شد که این مدل‌ها براساس ضریب تبیین (R2)، میانگین نسبی درصد انحراف (MRPD)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و مربع کای کاهش یافته (c2) با یکدیگر مقایسه شدند ‌‌و در پایان، مدل منتخب که بهترین برازش را از داده‌های حاصل از فرآیند خشک کردن ارائه نمود، مدل میدلی بود.

کلیدواژه‌ها