کاربرد روش ترکیبی اولتراسوند-اسمز جهت افزایش فرآیند انتقال جرم در بافت ترب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، پروفایل انتقال جرم ترب با کمک روش غیر حرارتی اولتراسوند- اسمز مورد بررسی قرار گرفت. برش‌های ترب در محلول اسمزی در سه غلظت مختلف مانیتول (5، 10 و 15 درصد) و غلظت ثابت ساکارز (35 درصد) در دمای ثابت 25 درجه‌ی سانتیگراد غوطه‌ور شدند. نتایج، نشان داد که افزایش غلظت محلول اسمزی سبب افزایش میزان کاهش آب نمونه گردید. همچنین میزان کاهش آب نمونه‌ی پیش تیمار شده با اولتراسوند و نمونه‌ی بدون پیش تیمار اولتراسوند به ترتیب در غلظت 5% مانیتول 75/42 (گرم/100 گرم ماده‌ی جامد) و 75/36 (گرم/100 گرم ماده‌ی جامد) بود. همچنین نتایج نشان داد اثر زمان غوطه وری و امواج فراصوت روی میزان عدد فوریه و نسبت کاهش آب به جذب مواد جامد نمونه‌ی ترب در طی فرآیند انتقال جرم در سطح 1 درصد کاملاً معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها