مطالعه‌ی ریخت‌شناسی و خواص بازدارندگی نسبت به رطوبت فیلم بیونانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر نشاسته -CMC - نانورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به منظور بهبود خواص فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر نشاسته‌ای، از سه ترکیب اسید سیتریک، کربوکسی متیل سلولز (CMC) و نانورس استفاده شد و تأثیر هرکدام از این ترکیبات بر روی ویژگی‌های مورفولوژیکی و میزان زبری فیلم‌ها و هم‌چنین یکنواختی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، تأثیر غلظت نانورس بر روی ویژگی بازدارندگی این فیلم‌ها نسبت به رطوبت بررسی شد. نتایج آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داد که فیلم زیست کامپوریت نشاسته – CMC، کمترین و فیلم بیونانوکامپوزیت نشاسته – CMC – نانورس، بیشترین زبری را دارد. نتایج آزمون جذب رطوبت نشان داد که با افزایش غلظت نانورس، میزان جذب رطوبت فیلم‌ها کمتر می‌شود. فیلم دارای 7% نانورس، کمترین میزان جذب رطوبت را نشان داد (78/14%). اما طبق نتایج آزمون زاویه تماس، با افزایش میزان نانورس، میزان آبگریزی سطحی فیلم‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها