بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گزنه و مرزنگوش بر Escherichia coli، Salmonella typhi و Pseudomonas aeruginosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فعالیت ضدباکتریایی (حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی) عصاره آبی گزنه و مرزنگوش در مقابل 3 باکتری بیماری­زا و عامل فساد مواد غذایی Escherichia coli, Salmonella typhi و Pseudomonasaeruginosa با استفاده از روش رقتلوله­ای(Macro Dilution Method) ارزیابی شد. مقدار حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی مرزنگوش بر Salmonella typhi mg/ml 25/1 و در مورد Pseudomonas aeruginosaو Escherichia coli برابر با mg/ml  5 مشاهده شد. مقادیر مربوط به عصاره آبی گزنه برای Salmonella typhimg/ml25/1، Pseudomonas aeruginosa mg/ml 5 و Escherichia coli mg/ml 5/2 میلی­گرم بر میلی لیتر بود. مقادیر حداقل غلظت کشندگی برای عصاره آبی مرزنگوش برای Salmonella typhi، Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli به ترتیب 25/1، 10 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی گزنه بر باکتری ها به ترتیب ذکر شده برابر 5/2، 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

کلیدواژه‌ها