ارزیابی و مقایسه‌ی ویژگی‌های شیمیایی روغن زیتون در ارقام زرد، روغنی، شنگه،کنسروالیا و ماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش خصوصیات شیمیایی روغن 5 رقم مختلف میوه‌ی زیتون منطقه طارم(شنگه، ماری، کنسروالیا، زرد، روغنی)  مورد بررسی قرارگرفت و بهترین نوع زیتون از نظر کمیت وکیفیت روغن استحصال شده تعیین گردید. روغن به روش پرس و سانتریفیوژ استخراج گردید. آزمایشات شامل پروفیل اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی ، مقادیراندیس یدی ، توکوفرول‌ها و  پلی فنل‌ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اسید اولئیک در اسیدهای چرب، آلفا توکوفرول در  توکوفرول‌ها و اسید سیرینجیک در پلی فنل‌هادرصد غالب را به خود اختصاص می دهند. در ارتباط با اکثر ویژگی‌های شیمیایی(اسیدهای چرب ، اندیس یدی، توکوفرول‌ها و  پلی فنل ها )ارقام زیتون  مورد بررسی نیز تفاوت معنی دار در سطح  05/0مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها