بررسی تاثیر غلظتهای مختلف آب ماکارونی در رشد قارچ صدفی Pleurotus florida و تولید پروتئین تک سلولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پروتئین تک سلولی (SCP) به پروتئین تولید شده توسط میکروارگانیسم‌های تک سلولی ازجمله باکتری‌ها و قارچ‌ها اطلاق می‌شود. در این پژوهش قارچ صدفی (floridaPleurotus ) بر روی غلظت‌های مختلف پساب حاصل از پخت ماکارونی  به عنوان محیط کشت حاوی کربن کشت داده شد و میزان رشد پرگنه قارچ، وزن تر، وزن خشک و مقدار پروتئین قارچ صدفی اندازه‌گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد سرعت رشد قارچ‌ صدفی وابسته به غلظت آب ماکارونی بود  به طوری‌که بالاترین میزان رشد مربوط به غلظت 100درصد آب ماکارونی بود و با رقیق شدن محیط، میزان رشد کاهش نشان داد. بالاترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی 25٪درصد آب ماکارونی با میزان پروتئین 680 میکروگرم در میلی لیتر و کمترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی 100٪ آب ماکارونی و محیط کشت آب آگار مشاهده گردید.
 

کلیدواژه‌ها