بررسی و مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های بیوفیزیکی پیاز زعفران باپوشش و بدون پوشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زعفران به عنوان گران ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان است و عمدتا برای مصارف ادویه ای آن در سطح جهان مورد کشت و کار قرار می گیرد و تکثیر این گیاه بوسیله پیازهای توپر صورت می گیرد. اندازه گیری ویژگی‌های فیزیکی پیاز زعفران جهت طراحی و بهینه سازی تجهیزات پس از برداشت، انبارداری، حمل و نقل، درجه بندی و بسته بندی در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت تولید، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق خصوصیات بیوفیزیکی مشتمل بر خواص هندسی(ابعاد، میانگین حسابی، میانگین هندسی، سطح، کرویت)، خواص ثقلی(حجم، دانسیته حقیقی، دانسیته توده، تخلخل)، خواص اصطکاکی(ضریب اصطکاک استاتیکی، زاویه‌های ریپوز پر کردن و تخلیه) و خواص آئرودینامیکی(سرعت حد) برای نمونه‌های پیاز زعفران با پوشش و بدون پوشش در سه اندازه(بزرگ، متوسط و کوچک)مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، میانگین مقادیر محاسبه شده برای خواص هندسی پیاز زعفران باپوشش بیشتر از پیاز زعفران بدون پوشش می‌باشد. میانگین  مقادیر حجم پیاز زعفران باپوشش بیشتر بوده است در صورتی که پیاز زعفران بدون پوشش بیشترین میانگین دانسیته حقیقی، دانسیته توده و درصد تخلخل را دارا می‌باشد. مشخص گردید که پوشش روی پیاز موجب افزایش ضریب اصطکاکی استاتیکی در سطوح مختلف می شود و بیشترین ضریب اصطکاکی استاتیکی مربوط به سطح چوب و کمترین مربوط به سطح پلاستیک می‌باشد. زوایای ریپوز تخلیه و پر کردن برای پیاز زعفران با پوشش به ترتیب 25/36 و 89/52 درجه و برای پیاز زعفران بدون پوشش به ترتیب 98/23 و 90/26 درجه به دست آمدند. میانگین سرعت حد پیاز زعفران با پوشش و پیاز زعفران بدون پوشش به ترتیب برابر 89/8 و 62/11 متر بر ثانیه بوده است.

کلیدواژه‌ها