ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل‌های جدا شده از مواد غذایی بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرآورده‌های لبنی حاویباکتری‌های اسید لاکتیک می‌باشندآماده سازی غذاهای سنتی با مواد لبنی دارای قدمت طولانی است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از برخی مواد غذایی محلی که از دیر باز به صورت سنتی در استان‌های غربی و شرقی ایران تهیه می‌شوند، انجام گردید. در این تحقیق بعد از شمارش تعداد لاکتو باسیل هادر نمونه‌های مواد غذایی سنتی، اثر ضد میکروبی ایزوله‌ها بر علیه دو باکتری استافیلوکوک اورئوس و اشریشیا کلی از طریق انتشار در آگار، ابتدا به روش کشت نقطه‌ای و سپس به روش دیسک گذاری با استفاده از محلول رویی تهیه شده از کشت لاکتوباسیل ها، مورد بررسی قرار گرفت. 70 در صد از ایزوله‌های مورد ارزیابی، دارای توانایی مهار رشدعلیه باکتری‌های اندیکاتوربودند. سویه‌های لاکتوباسیلوس کازه ای و پلانتاروم در روش دیسک گذاری قادر به ایجاد بیشترین قطر هاله‌های عدم رشد بر علیه باکتری‌های نشانگر بودند. فعالیت ضد باکتریایی مشاهده شده توسط لاکتوباسیل ها، به دلیل تولید باکتریوسینمی‌باشد.با توجه به منشاء جداسازی لاکتوباسیل ها، خالص سازی باکتریوسین های این سویه‌هامی‌توانند به عنوان فرآورده‌های پروبیوتیکی به منظور افزودن به مواد غذایی و نگهدارنده بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها