بررسی تأثیر نور تک رنگ (آبی و قرمز) و پرتو فرا بنفش (UV) بر میزان رشد، محتوی پروتئینی و تولید اندام بارده در قارچ Pleurotus florida

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر پرتو فرابنفش و نور تک رنگ آبی و قرمز بر رشد رویشی، میزان پروتئین و تشکیل جسم بارده در قارچ Pleurotus florida  طی یک دوره ی 60 روزه مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نتایج با کمک نرم افزار SPSS و Excel انجام شد. جهت مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد. مطالعات ماکروسکوپی انجام شده در این پژوهش نشان دهنده‌ی تفاوت معنی دار رشد رویشی و زایشی در تیمارهای مختلف بود. به طوری که بیشترین رشد رویشی در تیمار نور قرمز (1mm.day-58/5) و کم‌ترین رشد (1mm.day-03/3) در تیمار فرابنفش (h 8UV=)دیده شد. اندام‌های سوزنی مولد جسم بارده که نشان دهنده‌ی رشد زایشی در قارچ می‌باشد، در تیمار نور آبی، قرمز و فرابنفش تشکیل شد. نور آبی تأثیر بسیار خوبی در زمان باردهی داشت، به طوری که اولین اندام سوزنی بیست روز پس از کشت در این تیمار تشکیل شد. نتایج سنجش پروتئین نیز نشان دهنده‌ی اختلاف مقدار آن در تیمارهای گوناگون است. کم‌ترین مقدار پروتئین در تیمار فرابنفش و تیمار شاهد و بیشترین میزان آن در تیمار نور آبی اندازه گیری شد. در تیمار نور آبی میزان پروتئین به شدت افزایش پیدا کرد و از mg.g-dw 50/59 (در تیمار شاهد) به mg.g-dw 082/142 رسید.

کلیدواژه‌ها