تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی برخی از خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا که بصورت گسترده در استان مازندران ایران کشت می شود به دو صورت شلتوک (قهوه ای) و برنج سفید شده، می پردازد. خواص فیزیکی برای هر دونوع شلتوک و برنج سفید در محدوده رطوبت ۱۰ تا ۱۸% مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهندکه خصوصیات فیزیکی هر دو نوع شلتوک و برنج سفید تحت تأثیر میزان رطوبت می باشند. مقادیر بدست آمده به ترتیب مربوط به خصوصیات فیزیکی شلتوک و برنج سفید به ترتیب به صورت زیر می باشد. وزن هزار دانه در محدوده 69/6 تا11/7 و 56/4 تا02/5 گرم، طول دانه 33/3 تا49/3 و 72/2 تا95/2 میلی متر، عرض دانه 15/2تا36/2 و 85/1تا08/2 میلی متر، ضخامت 05/4تا32/4 و 04/3 تا35/3 میلی متر، میانگین حسابی از 05/4تا32/4 و 04/3 تا 35/3،  میانگین هندسی از 62/3 تا87/3 و 83/2 تا13/3 ، کرویت دانه 11/54% تا43/54% و60/62% تا 35/62% ، حجم دانه 85/5 تا68/6 و54/3 تا30/4 میلی متر مکعب ، مساحت سطح 11/35 تا10/40 و 25/21 تا81/25 میلی متر مربع، دانسیته واقعی  05/1103 تا17/1203 و 44/1360تا05/1444 کیلوگرم بر متر مکعب، تخلخل 44 تا51% و 34 تا41%، زاویه ریپوز بطور خطی از 61/22 تا68/27 درجه و 15/16تا29/20 درجه، اصطکاک استاتیکی از96/3 تا66/4 و98/2تا09/5  با افزایش رطوبت افزایش یافتند. دانسیته توده از 33/614 و00/885  به 33/588 و 66/850 کیلوگرم بر متر مکعب (به ترتیب برای شلتوک و برنج سفید) کاهش یافت. تمام پارامترهای مورد آزمایش به استثنای دانسیته توده ای که روندی کاهشی نشان داد با افزایش رطوبت افزایش یافتند. در تمام موارد به استثنای دانسیته توده ای مقادیر مربوط به شلتوک (به علت حضور سبوس) بیشتر از برنج سفید بودند

کلیدواژه‌ها