ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات بیودیزل تولیدی توسط کاتالیزورهای هموژن و هتروژن در شرایط معمولی و اولتراسونیک می باشد. این تحقیق نشان داد, ترانس استرفیکاسیون سبب کاهش میزان ویسکوزیته سینماتیک نسبت به روغن اولیه گردید(p<1%). کمترین میزان ویسکوزیته سینماتیک در تیمار تهیه شده توسط کاتالیزور هموژن و هتروژن در شرایط اولتراسونیک بود. میزان ویسکوزیته سینماتیک فقط در این دو تیمار در دامنه استاندارد  ASTMD6751 قرار داشت. کمترین میزان دانسیته بیودیزل تولیدی مربوط به تیمار تهیه شده توسط کاتالیزور هتروژن و تحت شرایط اولتراسونیک بود. ولی به طور کلی در تمامی تیمارها میزان این فاکتور بیش از دامنه استاندارد ASTMD6751 بود. در مورد وزن مخصوص نیز کمترین میزان متعلق به تیمارهای تولیدی تحت شرایط اولتراسونیک توسط کاتالیزور هموژن و هتروژن بود. اما میزان این فاکتور نیز در تمامی تیمارها بیش از میزان تعیین شده در استاندارد ASTMD6751 بود.

کلیدواژه‌ها