بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانس های آویشن (Thymus vulgaris)، نعناع (.Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) بر جلوگیری از رشد باکتری پاتوژن (Escherichia coli O157:H7) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 3 سطح غلظت از هر اسانس (v/v %2/0، 1/0، 0 ) انتخاب گردید. بقاء و یا کاهش جمعیت باکتری مذکور در 20 نمونه (در 3 تکرار) تهیه شده از محیط کشت اختصاصی ائوزین متیلن بلو (EMB) با اندازه گیری میزان رشد پس از گذشت 24 ساعت و 14 روز با استفاده از طرح رویه پاسخ بررسی شد. نتایج نشان دهنده کاهش جمعیت باکتری اشرشیاکلی بوده و بهینه محیط کشت برای کاهش یا کینتیک مرگ باکتری پاتوژن با غلظت اسانس آویشن (v/v)15/0%، اسانس نعناع (v/v)0 %و اسانس کاکوتی (v/v) 15/0% میزان تلقیح بدست آمده است، که در این شرایط بیشترین میزان کاهش جمعیت اشرشیاکلی  در 24 ساعت 39/3 عدد لگاریتمی، در 14 روز 51/0  عدد لگاریتمی می باشد.

کلیدواژه‌ها