فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus tinctorius L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی گل‌های چهار واریته ایرانی گیاه گلرنگ شامل اراک 2811، زرقان 279، اصفهان 14 و ورامین 295 انجام شد. به این منظور ابتدا گل‌ها خشک و سپس با مخلوط متانل و آب مورد استخراج قرار گرفت. قدرت احیاء آهن و بی‌رنگ شدن بتا کاروتن برای ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفت. پتانسیل آنتی‌باکتریایی عصاره‌ها نیز با روش رقتی (در محیط کشت مایع) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد واریته اراک 2811 در هر دو روش سنجش آنتی‌اکسیدانی بالاترین قدرت را داشت به طوری که مقدار قدرت احیاء آهن (FRAP) و EC50 در روش بی‌رنگ شدن بتا کاروتن در این واریته به ترتیب
 dry weight Fe2+/mg 02/0±32/0 و ppm 44/2068 بود. در ارزیابی قدرت ضدباکتریایی واریته اصفهان 14 موثرتر عمل کرد. MIC عصاره گل این واریته در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی به ترتیب 30 و 60 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود.

کلیدواژه‌ها