تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عملیات نمونه برداری در چهار فصل زمستان (1386)، بهار، تابستان و پائیز 1387 از مصب رودخانه های گرگانرود، تجن، بابلرود، چالوس، صفارود و سفید رود از ماهی کپور  انجام گردید. نمونه ها پس از آماده سازی براساس دستورالعمل AOAC و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی از نظر وجود سموم دیازینون، مالاتیون و آزینوفوس متیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده  در کل چهار فصل نشان می دهد که میانگین غلظت سم دیازینون70/0 ±35/0 ، مالاتیون 35/2 ±16/1 و آزینوفوس متیل  45/1 ±74/0 میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. همچنین بیشترین میزان غلظت سموم دیازینون، مالاتیون و آزینوفوس متیل در فصل زمستان و بهار مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها