تولید نانوکپسول‌های اسانس روغنی زیره با استفاده از سورفاکتانت‌های غیریونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه، تولید نانوکپسول‌های اسانس روغنی زیره سبز از طریق تکنیک میکروامولسیون برای پایدارسازی اسانس روغنی بود. میکروامولسیون اسانس روغنی با سورفاکتانت‌های توئین 20، 60 و 80 و کوسورفاکتانت‌های اتانل، پروپانل و بوتانل با نسبت 1:1 سورفاکتانت:کوسورفاکتانت مورد مطالعه قرار گرفت و نمودار فازی آن‌ها رسم گردید. نوع سورفاکتانت و کوسورفاکتانت بر منطقه تک فازی میکروامولسیون موثر بود. آزمایشات نشان دادند که نسبت 2:1 توئین80  به پروپانل، وسیع‌ترین منطقه تک فازی را از بین نسبت‌های  1:1، 1:2 و 2:1 تشکیل می‌دهد. اندازه‌گیری ابعاد ذرات با استفاده از تکنیک پراکنش نوری نشان داد که متوسط اندازه ذرات کپسول‌های اسانس روغنی زیره در میکروامولسیون حاوی یک 1٪ روغن زیر 20 نانومتر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آزادسازی اسانس از این سامانه‌ها سریع‌تر از اسانس آزاد بود. به‌این ترتیب این سامانه‌‌ها پتانسیل خوبی برای حمل مواد دارویی که با مشکل جذب و یا آزادسازی کند مواجه هستند، دارا هستند.
 

کلیدواژه‌ها