بررسی اثر فرایند فشار بالا بر خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیرتغلیظ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دراین تحقیق اثر فشار بالا (MPa 110 ، 80 ، 50 و 20) بر خصوصیات امولسیون های لیمونین تثبیت شده با غلظت های مختلف (10، 15 و20 درصد وزنی/وزنی) پروتئین آب پنیر تغلیظ شده  مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات امولسیون ها نظیر اندازه ذرات، شاخص بس پاشیدگی و  مشخصات رئولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر مبنای  نتایج،  با افزایش غلظت پروتئین آب پنیر تغلیظ شده،   اندازه ذرات و شاخص بس پاشیدگی امولسیون ها به طور کاملا معنی دار افزایش یافت. همچنین  با افزایش فشار اندازه ذرات امولسیون ها و شاخص بس پاشیدگی کاهش یافت. مشخصه­های رئولوژیکی امولسیون ها از طریق برازش مدل هرشل- بالکلی بر داده­های تنش برشی-  نرخ برش محاسبه  شدند. نتایج نشان داد امولسیون­ها در  همه  غلظت­ها و فشار های همگن سازی رفتار غلیظ شونده با برش دارند. 

کلیدواژه‌ها