بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عسل علاوه بر اینکه یک محصول غذایی فوق العاده است، دارای خواص درمانی نیز می­باشد. از سوی دیگر کیفیت عسل می­تواند در اثر عوامل مختلف دچار تغییر شود. در این پژوهش کیفیت تعدادی از نمونه­های عسل تولید شده در مناطق مختلف استان گلستان در سال ۱۳90 به روشهای شیمیایی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آماده­سازی نمونه­ها، رطوبت، وزن مخصوص، مواد جامد محلول، خاکستر، اسیدیته، pH ، قند احیاکننده قبل از هیدرولیز، درصد ساکارز، فروکتوز و گلوکوز، نسبتهای فروکتوز به گلوکز و گلوکز به آب، هدایت الکتریکی، چرخش نور قطبیده و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت و با مقادیر استاندارد مقایسه گردید. ­نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین میزان رطوبت، وزن مخصوص محلول۲۰درصد، مواد جامد محلول، خاکستر، pH ، اسیدیتۀ آزاد، اسیدیتۀ لاکتون، اسیدیتۀ کل، قند احیاءکننده قبل از هیدرولیز، درصد ساکارز، فروکتوز و گلوکوز، نسبت فروکتوز به گلوکز، نسبت گلوکز به آب، هدایت الکتریکی، میزان چرخش نور قطبیده به ترتیب: 01/18درصد، 32/1، 24/80درصد، 24/0درصد، 47/4، 6/26 میلی­اکی­والان­­­­­­­­­­برکیلوگرم، 86/20­­­میلی­اکی­والان­برکیلوگرم، 42/47­میلی­اکی­والان­برکیلوگرم، 06/76درصد، 51/0 درصد، 49/41درصد، 57/34 درصد، 20/1، 92/1و 41/4- می­باشد. با مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر استاندارد، کیفیت نمونه­های عسل مطالعه شده مورد تایید قرار گرفت. بررسی­ها نشان دادند که عسلک در کمیتهای pH، هدایت الکتریکی، درصد فروکتوز و چرخش نور قطبیده با نمونه های عسل با منشأ گیاهی متمایز است. همچنین همبستگی بین برخی کمیت های نمونه های عسل مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها